دسته بندی ها

  واحد پول

Animation Videos

 • Basic

  $5.00 USD + $0.49 USD هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • Overlay Text
  • Add Logo
  • Custom Colors
  • Transparent Background
  • Default Background Music
  • Custom Background Music
  • Revisions 3
  • Video Resolution720p (1280 × 720)
  • Video Footage Mp4
 • Standard

  $10.00 USD + $1.49 USD هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • Overlay Text
  • Add Logo
  • Custom Colors
  • Transparent Background
  • Default Background Music
  • Custom Background Music
  • Revisions 5
  • Video Resolution720p (1280 × 720)
  • Video Footage Mp4/avi
 • Premium

  $20.00 USD + $1.49 USD هزینه تنظیم به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • Overlay Text
  • Add Logo
  • Custom Colors
  • Transparent Background
  • Default Background Music
  • Custom Background Music
  • Revisions 20
  • Video Resolution720p (1280 × 720)
  • Video Footage Mp4/avi